Roboty ziemne w świetle prawa.

Najogólniej rzecz ujmując, zakres robót budowlanych obejmuje: odspojenie wymaganej części materiału od calizny, wydobycie odspojonego materiału zwanego urobkiem, następnie transport urobku oraz układanie i zagęszczanie masy ziemnej.

Czy wszystkie roboty ziemne są związane z budową?

Chociaż roboty ziemne to bez wątpienia szeroko pojęte budownictwo, w świetle prawa roboty ziemne i roboty budowlane należy rozróżnić, ponieważ nie wszystkie roboty ziemne mają związek z robotami budowlanymi.

Prawo budowlane

Art.41 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wyraźnie wskazuje niwelację jako jedną z prac przygotowawczych na terenie budowy a ust. 3 tego samego artykułu definiuje prace przygotowawcze jako wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Jednak dotychczasowe orzeczenia sądów (np. Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2005 r.) wprowadzają niejednoznaczność w interpretacji przepisów. Wspomniany wyrok wskazuje, że niwelacja terenu, wyrównanie poziomu gruntu czy też jego podwyższenie, nie stanowią robót budowlanych podlegających prawu budowlanemu, lecz jednocześnie mogą być oceniane w świetle naruszenia stosunków wodnych (zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska stosunki wodne na działce inwestora nie mogą być zmieniane ze szkodą dla gruntów sąsiadujących).

Uwzględnienie robót ziemnych w projekcie

Wobec tej niejednoznaczności, przed rozpoczęciem robót ziemnych na placu budowy, należy przyjąć, że stanowią one część przedsięwzięcia budowlanego i występując o pozwolenie na budowę (czy zgłaszając budowę) bezpieczniej jest umieścić plan robót ziemnych w projekcie budowlanym wymaganym przy wniosku o pozwolenie na budowę czy w przypadku zgłoszenia budowy – w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.